Formalności ślubne

Ślub to nie tylko jeden z najpiękniejszych i najbardziej przełomowych momentów w życiu, to także masa formalności, których należy dopełnić zarówno przed, jak i po ślubie. W poniższej tabeli przedstawiamy spis dokumentów i procedur niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce wraz z kalendarium.

 

Formalności ślubne 300

Tab. 1 Dokumenty i procedury niezbędne do zawarcia małżeństwa w Polsce.

Rodzaj ślubu Niezbędne dokumenty
Ślub konkordatowy
 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu z adnotacją o stanie wolnym i bierzmowaniu – nie starsze niż 3-miesięczne
 • świadectwa nauki religii (nie w każdej parafii)
 • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – do jego uzyskania niezbędne są:

- dowody osobiste

- skrócony odpis aktu urodzenia z USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia

Dodatkowo:

Osoba rozwiedziona: skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok sądu.

Wdowa lub wdowiec: odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

Cudzoziemiec: odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub placówkę dyplomatyczną (także z tłumaczeniem przysięgłym) lub też zaświadczenie sądu rejonowego zwalniające z obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej (np. w przypadku obywateli USA), karta stałego pobytu do wglądu. W przypadku osoby rozwiedzionej, wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski.

Osoba niepełnoletnia: wyrok sądu zezwalający na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę w wieku minimum 16 lat.

 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii
 • zaświadczenie o odbyciu dwóch spowiedzi przedślubnych (ostatnia na dzień przed ślubem).

 

Terminy i procedury

 

3–6 miesięcy przed ślubem:

- złożenie 3 pierwszych dokumentów z listy powyżej w kancelarii wybranej parafii

- sporządzenie protokołu przedślubnego

- wydanie wniosku o wygłoszenie zapowiedzi w parafiach młodych, jeśli ślub odbywa się w innej parafii

- złożenie informacji o świadkach (nazwiska i miejsce zamieszkania)

2 miesiące przed ślubem:

- rozpoczęcie nauk przedmałżeńskich (trwają ok. 10 tygodni) i spotkań w poradni rodzinnej

1–2 miesiące przed ślubem:

- wygłoszenie zapowiedzi i dostarczenie zaświadczeń do parafii, w której odbędzie się ślub, jeśli nie jest parafią jednego z narzeczonych

- dostarczenie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

1 tydzień przed ślubem:

- dostarczenie zaświadczenia o odbyciu nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni rodzinnej

- złożenie zaświadczenia o odbyciu pierwszej spowiedzi przedślubnej (czasami składa się zaświadczenie o odbyciu dwóch spowiedzi na dzień przed ślubem)

1 dzień przed ślubem:

- złożenie zaświadczenia o odbyciu drugiej spowiedzi przedślubnej

- potwierdzenie danych świadków

W dniu ślubu:

- dostarczenie obrączek do zachrystii

Zwykle 15 min przed uroczystością lub tuż po

- podpisanie w obecności świadków zaświadczenia, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (niezbędne są dowody osobiste młodej pary i świadków).

 

Ślub cywilny
 • dowody osobiste
 • skrócony odpis aktu urodzenia z USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia

Dodatkowo:

Osoba rozwiedziona: skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencja wyroku sądu.

Wdowa lub wdowiec: odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

Cudzoziemiec: odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub placówkę dyplomatyczną (także z tłumaczeniem przysięgłym) lub też zaświadczenie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej (np. w przypadku obywateli USA), karta stałego pobytu do wglądu. W przypadku osoby rozwiedzionej, wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski.

Osoba niepełnoletnia: wyrok sądu zezwalający na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę w wieku minimum 16 lat.

 

Terminy i procedury
Min. 1 miesiąc i jeden dzień przed ślubem (termin ustawowy, który może zostać skrócony w szczególnych przypadkach, jak ciąża, choroba itp. w drodze decyzji administracyjnej):

- złożenie niezbędnych dokumentów (2 pierwsze z listy lub dodatkowe, w przypadku rozwodników, wdowców, cudzoziemców i osób niepełnoletnich)

- na ich podstawie urzędnik wypełnia zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz sporządza akt małżeństwa

W dniu ślubu:

- podpisanie aktu małżeństwa w obecności dwóch pełnoletnich świadków dowolnej płci (potrzebne są dowody osobiste młodej pary i świadków)

Ślub kościelny
 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu z adnotacją o stanie wolnym i bierzmowaniu – nie starsze niż 3-miesięczne
 • świadectwa nauki religii (nie w każdej parafii)
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii
 • zaświadczenie o odbyciu dwóch spowiedzi przedślubnych (ostatnia na dzień przed ślubem)
 • zaświadczenie z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (poświadczające zawarcie ślubu cywilnego)

 

Terminy i procedury
3–6 miesięcy przed ślubem:

- złożenie 3 pierwszych dokumentów z listy powyżej w kancelarii wybranej parafii

- sporządzenie protokołu przedślubnego

- wydanie wniosku o wygłoszenie zapowiedzi w parafiach młodych, jeśli ślub odbywa się w innej parafii

- złożenie informacji o świadkach (nazwiska i miejsce zamieszkania)

2 miesiące przed ślubem:

- rozpoczęcie nauk przedmałżeńskich (trwają ok. 10 tygodni) i spotkań w poradni rodzinnej

- wygłoszenie zapowiedzi i dostarczenie zaświadczeń do parafii, w której odbędzie się ślub, jeśli nie jest parafią jednego z narzeczonych

1 tydzień przed ślubem:

- dostarczenie zaświadczenia o odbyciu nauk przedmałżeńskich oraz spotkań w poradni rodzinnej

- złożenie zaświadczenia o odbyciu pierwszej spowiedzi przedślubnej (czasami składa się zaświadczenie o odbyciu dwóch spowiedzi na dzień przed ślubem)

1 dzień przed ślubem:

- złożenie zaświadczenia o odbyciu drugiej spowiedzi przedślubnej

- potwierdzenie danych świadków

W dniu ślubu:

- dostarczenie obrączek do zachrystii

- przedstawienie zaświadczenia z USC stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (poświadczające zawarcie ślubu cywilnego)

 

FORMALNOŚCI PO ŚLUBIE  
Odpis skrócony aktu małżeństwa Jest do odbioru w urzędzie stanu cywilnego w 3 egzemplarzach ok. 2 tygodnie po ślubie.
Dowód osobisty Po odebraniu odpisu skróconego aktu małżeństwa należy udać się z nim do urzędu miejskiego i złożyć wniosek o zmianę dowodu oraz meldunku.
Urząd skarbowy

 

W terminie 30 dni od momentu wydania nowego dowodu należy zgłosić zmianę danych w urzędzie skarbowym.
Prawo jazdy Wniosek o zmianę prawa jazdy można złożyć w tym samym czasie co wniosek o zmianę dowodu.
Paszport Wniosek o zmianę paszportu można złożyć dopiero po otrzymaniu nowego dowodu osobistego.
Inne instytucje, które należy powiadomić o zmianie danych osobowych

 

 

- pracodawca

- ZUS

- bank

- fundusz emerytalny

- ubezpieczyciel

- wspólnota mieszkaniowa

- dostawca gazu i energii

- operator telekomunikacyjny

- operator TV

 

 

UWAGA! Procedury i terminy związane z formalnościami ślubnymi mogą ulec zmianie lub mogą się nieco różnić w zależności od miejsca zamieszkania, parafii oraz okresu, w jakim ma odbyć się ślub, dlatego każdorazowo należy je potwierdzać w odpowiednich instytucjach cywilnych i kościelnych.